مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل